„Kościół na wzór Chrystusa” List pasterski Biskupa Tarnowskiego z okazji inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej


„Kościół na wzór Chrystusa”

List pasterski Biskupa Tarnowskiego
z okazji inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie!

Prowadzeni światłem Liturgii Słowa okresu wielkanocnego wchodzimy w radosną przestrzeń spotkań ze Zmartwychwstałym Panem, który chce umocnić wiarę swoich uczniów. Ukazuje się Marii Magdalenie, która w pierwszej chwili widzi w Nim ogrodnika (zob. J 20,15). Ale czyż Zmartwychwstały Chrystus nie jest Boskim „Ogrodnikiem”, który wyschłą i spustoszoną złem ludzką duszę zamienia w kwitnący i tętniący życiem ogród? Zmartwychwstały Pan przyłącza się nierozpoznany do uczniów zmierzających w kierunku Emaus i z każdym wypowiadanym przez Niego słowem ich serca zaczynają coraz bardziej pałać, tak, że jeszcze zanim Go rozpoznali chcieli by z nimi pozostał. Zmartwychwstały Chrystus przenika zamknięte drzwi Wieczernika, lecz jeszcze bardziej przenika zamknięte lękiem i trwogą serca swoich uczniów, którym wydawało się, że wszelka nadzieja zgasła wraz z ostatnim oddechem konającego Pana. W spotkaniu ze Zmartwychwstałym, z ich serc ostatecznie zostaje odtoczony ciężki kamień smutku i zawiedzionych nadziei, a ciemność lęku i trwogi zwolna ustępuje miejsca światłu, którym Jezus oświeca ich umysły, aby rozumieli znaczenie proroctw mówiących o potrzebie Jego cierpienia, śmierci i zmartwychwstania (zob. Łk 24,45-47). Wspólnota zgromadzona w Wieczerniku została umocniona w wierze wyjątkowym darem spotkań ze Zmartwychwstałym Panem, by później móc podjąć zleconą przez Niego misję, która zwiera się w słowach: „Wy jesteście świadkami tego” (Łk 24,48).
Od apostołów przez ich kolejnych następców w nieprzerwanym łańcuchu sukcesji apostolskiej, od maleńkiej wspólnoty pierwotnego Kościoła zebranej w murach Wieczernika przez następujące po sobie niezliczone pokolenia chrześcijan, misja bycia świadkiem Zmartwychwstałego Chrystusa stanowi fundamentalne zadanie Kościoła. Czujemy się, również jako wspólnota diecezjalna, spadkobiercami tej misji i pragniemy podejmować ją w sposób jak najbardziej odpowiadający wyzwaniom czasów, w których przyszło nam żyć i świadczyć o Chrystusie Zmartwychwstałym. Wyrazem tego jest także zapowiedziany przeze mnie Listem pasterskim skierowanym do diecezjan na I Niedzielę Adwentu roku 2016 V Synod Diecezji Tarnowskiej, któremu przyświeca myśl i zadanie: „Kościół na wzór Chrystusa”.
Mija ponadroczny okres przygotowania do rozpoczęcia właściwych prac synodalnych. Już na tym wstępnym etapie uwidoczniło się w znacznej mierze, czym jest owo „synodowanie”, czyli wspólne kroczenie drogą podejmowania odpowiedzialności za nasz Kościół tarnowski. Nade wszystko w całej diecezji, w parafiach trwa wzmożona modlitwa indywidualna i wspólnotowa w intencji synodu, za którą gorąco dziękuję i nadal o nią usilnie proszę. W każdym miesiącu przeżywaliśmy Niedziele Synodalne, które systematycznie wprowadzały nas w tematykę synodalną i pomagały głębiej wniknąć w istotę tego, czym jest synod. W poszczególnych dekanatach odbywały się spotkania przedsynodalne, w parafiach zostały już powołane Parafialne Zespoły Synodalne, opracowano także logo V Synodu oraz hymn synodalny. Przez cały miniony okres pracowała Komisja Przygotowawcza V Synodu. Owocem jej prac jest dokument końcowy, przygotowany m.in. na podstawie nadesłanych z całej diecezji postulatów, sugestii, uwag i refleksji dotyczących różnych obszarów życia i działania Kościoła. Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami – również tymi krytycznymi – w kontekście synodu. Zgromadzona w ten sposób wiedza, dająca też pewną ocenę socjologiczną współczesnego świata i Kościoła, pomogła wydobyć wiodące tematy do prac synodalnych, a także zarysowała obraz konkretnych oczekiwań związanych z synodem. Jego najważniejszym celem jest obranie takich kierunków pracy duszpasterskiej, które najskuteczniej dopomogą współczesnemu człowiekowi na drodze zbawienia.

Drodzy Diecezjanie!

Przebieg prac V Synodu Diecezji Tarnowskiej został rozplanowany na trzy kolejne lata. Każdy rok będzie skoncentrowany szczególnie na jednej dziedzinie życia Kościoła. Zatem pierwszy rok synodu (2018/2019) będzie poświęcony rodzinie w całościowym jej ujęciu. W drugim roku (2019/2020) będziemy koncentrować się wokół problematyki związanej z życiem i funkcjonowaniem wspólnoty parafialnej, zaś w trzecim roku (2020/2021) podejmiemy tematykę szeroko rozumianej ewangelizacji. Taki układ tematyczny jawi się jako naturalna konsekwencja drogi wiary, którą wszyscy przebywamy. Wychodzimy od najbardziej podstawowego doświadczenia, jakim jest środowisko rodziny, by później we wspólnocie parafialnej, określanej często mianem „rodziny rodzin”, doświadczać bogactwa życia sakramentalnego oraz siły tej więzi, jaka łączy wspólnotę jednego Chrystusowego Kościoła. Zaś wspólnota parafialna, która doświadcza mocy żyjącego w niej Pana, staje się zdolna do podejmowania działań ewangelizacyjnych. Każdy chrześcijanin ma być misjonarzem Chrystusa posłanym do świata. Jest to odpowiedź na wezwanie Chrystusa: „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1,8).
Przez trzy lata trwania synodu będziemy kolejno podejmować tematykę skupiającą się wokół rodziny, parafii i ewangelizacji, ale także podejmiemy inne zagadnienia, jak chociażby odnajdywanie się Kościoła w nowym wymiarze administracyjno-prawnym, głębsze zaangażowanie Kościoła w kwestie społeczne, aby budować relacje międzyludzkie mocą Ewangelii, tradycji i mądrości Kościoła. Z pewnością ważnym tematem będzie głoszenie Ewangelii w zróżnicowanych kontekstach współczesnej kultury i wykorzystanie cyberprzestrzeni do przekazu orędzia zbawczego.
Wydarzenie V Synodu stanowi wyjątkową sposobność, by dostrzec i odpowiedzieć także na ten rodzaj kryzysu Kościoła, na który często najmniej zwracamy uwagę. Znamienne jest, że wielu spośród katolików myśląc i mówiąc o Kościele, nie myśli zarazem o sobie. Chociaż są ochrzczeni i deklarują swoją przynależność do Kościoła, to jednak pozostaje ona dla nich czymś zewnętrznym, co nie przenika do głębi nich samych. Mówią i myślą „o nich”, tzn. o hierarchii kościelnej i osobach odpowiedzialnych za różne sektory życia i aktywności Kościoła, a nie widzą w nim siebie i nie są skłonni włączyć swojej niepowtarzalnej cząstki w wielkie dzieło ustawicznego budowania Mistycznego Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Synodalne wędrowanie razem ma nam uświadomić, iż Kościół powinien żyć w każdym i każdej z nas – wszyscy współtworzymy jeden Chrystusowy Kościół i jesteśmy odpowiedzialni za jego losy. Dlatego jeszcze raz ponawiam mój gorący apel i zaproszenie do zaangażowania się wszystkich diecezjan w modlitwę za synod i prace synodalne. Pomocna ku temu jest m.in. struktura prac synodalnych, której ważnym elementem są Parafialne Zespoły Synodalne.
Synod będzie również dążył do tego, aby szerzej otworzyć dom diecezjalny, wyjść naprzeciw tych, którzy są na uboczu wspólnoty eklezjalnej, czy też kontestują Kościół. Pragniemy zarzucić ewangeliczne sieci jak najdalej, również w kierunku osób poszukujących Boga, niepraktykujących, oddalonych od Kościoła. Bardzo zależy mi, ażeby również te osoby zaprosić do dyskusji w ramach synodu. Oczywiście Kościół otwierając się na współczesny świat i zauważając potrzebę zmian, ma równocześnie świadomość, iż musi zawsze pozostać wierny Bogu trwając przy niezmienności Ewangelii i Bożych przykazań. Głosząc całą prawdę o człowieku w odsłonach jego blasków i cieni, Kościół pragnie uzdrawiać go mocą Bożego słowa oraz sakramentów świętych.

Drodzy Diecezjanie!

21 kwietnia, w sobotę poprzedzającą IV Niedzielę Wielkanocną nazywaną Niedzielą Dobrego Pasterza, zainaugurujemy uroczystą liturgią V Synod Diecezji Tarnowskiej. Rozpoczęcie tego najbardziej doniosłego w życiu lokalnego Kościoła wydarzenia obwieszczą dzwony kościołów w całej diecezji. Uroczystość inauguracji V Synodu rozpocznie się o godz. 10.00 przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Przewidziane są trzy momenty tej celebracji: modlitwa stacyjna w kościele Matki Bożej Fatimskiej połączona z krótką adoracją Najświętszego Sakramentu, procesyjne przejście ulicami miasta do katedry ze śpiewem Litanii do Wszystkich Świętych, a następnie Msza święta w tarnowskiej katedrze. Gorąco zapraszam do fizycznego, a kto nie może, do duchowego włączenia się w wydarzenie inauguracji V Synodu naszej diecezji. Uroczystość będzie transmitowana przez nasze diecezjalne Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
Niech inauguracja V Synodu stanie się dla nas wszystkich wspólnym przebywaniem drogi w rzeczywistym zatroskaniu o nasz Kościół tarnowski, który pragniemy budować na wzór Chrystusa mocą darów Ducha Świętego, w miłującej obecności Maryi, Matki Kościoła oraz wszystkich świętych i błogosławionych naszej diecezji.

Wszystkim Diecezjanom udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI